Status fra PAC på sagsbehandlingstider

Opdatering fra PAC om sagsbehandlingstider

 


Danmarks Våbenhandlerforening har modtaget nedenstående mail med status på våbensagsbehandlingen, som vi hermed sendere videre til jeres orientering.

Det ligger fortsat Danmarks Våbenhandlerforening meget på sinde at nedbringe sagsbehandlingstiderne hurtigst muligt og det bringer vi videre til PAC hver gang vi får muligheden. Det bør blandt andet gøres ved at tænke i alternative løsninger, fremfor kun ved at tilføre vikarer til sagsbehandlingen, mens systemet endnu ikke er fuldt funktionsdygtigt.


--- 
Kære alle
 
Vi vil først gerne takke for det gode og konstruktive dialogmøde, vi havde med alle fremmødte interessenter ved dialogforum den 10. august 2022 i Odense. Som lovet på mødet sendes hermed en opdatering på vores arbejde med implementeringen af det nye våbenregister i Politiets Administrative Center.
 
Begyndelsen af 2. halvår
Rigspolitiet, Politiets Administrative Center og den eksterne leverandør, Netcompany, fortsætter i 2. halvår af 2022 det intensive arbejde med at gøre registeret fuldt funktionsdygtigt hurtigst muligt, og arbejdet skrider løbende frem. Status ved udgangen af august 2022 er, at registeret løbende er blevet forbedret siden ibrugtagningen i januar 2022, men der er fortsat fejl og mangler ved registeret.
 
Det er derfor stadig ikke muligt for registeret fuldt ud at understøtte behandlingen af våbensager, hvilket der dog i vidt omfang fortsat kan kompenseres for via workarounds. Arbejdet med udviklingen af registeret fortsætter, ligesom den ekstraordinære assistance af vikarer og politifolk m.fl. til Politiets Administrative Center fortsætter, og arbejdet med at få nedbragt sagsbehandlingstiderne pågår fortsat. En af de funktioner vi afventer er muligheden for at sende tilladelser ud med Digital Post. Når den funktion er klar, forventes sagsbehandlingen at blive lettet.
 
Flere og flere sager bliver færdigbehandlet, men det hårde arbejde vil stadig stå på i den kommende tid - med fortsat sigte på færdiggørelsen af det nye våbenregister den 1. november 2022. Sammen med leverandøren vil vi i politiet sideløbende arbejde videre med optimering af arbejdsprocesser mv.
   
Driftsstatus pr. 3. august 2022
Antal afsluttede og verserende sager er opgjort i perioden fra 18. januar til og med den 3. august 2022. Sagsbehandlingen sker som nævnt ovenfor fortsat med manuelle work arounds.  
 
Antallet af verserende sager omfatter alle sager, der afventer behandling. Antallet af verserende sager er opgjort ud fra tal fra PV, POLSAS og Outlook, hvor en mail i Outlook for visse sagstyper (SKV) kan rumme mere end én sag. Derfor kan en Outlook-sag generere flere sager, når den oprettes i PV.
  
 
Tilladelse Antal afsluttede sager Antal verserende sager Alder på ældste verserende sager (dage)
Alle typer 40.824 45.702 -
Tilladelse til jagt (fornyelse og nyansøgning til rifler samt bundstykke, låsestol, indstikspibe eller vekselsæt) 6.101 8.207 174
Våbenpas 3.537 1.556 66
SKV 2 (våbenpåtegning) 3.685 2.969 219
SKV 6 (overladelse af våben) 1.978 629 175
Udførsel erhverv 344 150 191
Indførsel erhverv 848 98 162
 
   
I de 45.702 sager indgår også 13.702 sager, som blot skal registreres i våbenregisteret og dermed ikke kræver en tilladelse for at borgeren kan bruge sit våben, eksempelvis luft- og haglgeværer.
 
For at give et retvisende billede af alderen på ældste verserende sager har vi fratrukket de 5% ældste sager, da disse oftest har et atypisk forløb eller andet, der forhindrer behandling af sagen. Alderen er et udtryk for, hvor gamle de sager, vi aktuelt arbejder på, er. Bemærk, at alderen er opgjort i dage – ikke hverdage som tidligere.
 
Sagsbehandlingstider
Det er fortsat ikke muligt at udmelde generelle sagsbehandlingstider eller at lave en prognose for den forventede sagsbehandlingstid fremover.
 
Status på sagsbehandling
Vi opdaterer løbende vores information om status på våbenområdet på politi.dk. Husk, at der siden 21. juni 2022 har været mulighed for at gøre opmærksom på fejlbehæftede tilladelser, fx vedrørende kaliber, med henblik på hurtig korrektion via virk.dk til mvjyl-vaaben@politi.dk.
 
Vi har i skrivende stund endnu ikke modtaget tilbagemeldinger på fejlbehæftede tilladelser.
 
Våbenbesiddelse trods udløb af tilladelse
Politiets Administrative Center har forlænget den periode, hvor et våben lovligt kan besiddes efter, at våbentilladelsen er udløbet, således våbnet kan besiddes lovligt indtil 31. december 2022. Vi opfordrer til, at man ansøger om fornyelse af tilladelser, der udløber i god tid inden tilladelsens udløb.
  
Næste dialogmøde
Den 3. oktober 2022 holder vi igen dialogmøde med repræsentanterne fra dialogforum. Emner til dagsordenen er velkomne og kan sendes til MVJYL-PAC-Kommunikation@politi.dk
 
Næste nyhedsmail
Vi forventer, at udsende næste nyhedsmail primo september 2022.
  
  
Karin F. Jønler
afdelingschef
 
Midt- og Vestjyllands politi
Politiets Administrative Center