Nyt IT-system hos politiet og ny bekendtgørelse om bly

Omregistrering af våbenlagre og nyt IT-system

Lillejuleaften meldte Justitsministeriet ud, at en ændring af våbenbekendtgørelsen ville træde i kraft den 18. januar 2022. Ændringen og sammenskrivningen af våbenbekendtgørelsen indebærer, at Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/853 af 17. maj 2017 om ændring af Rådets direktiv 91/477/EØF om erhvervelse og besiddelse af våben færdigimplementeres, og dermed skal væsentlige våbendele fremadrettet registreres, ligesom der indføres et krav om, at visse erhvervsdrivende skal indberette oplysningerne digitalt til myndighederne.

Dette betyder, at våbenhandlere fremover skal registrere våben og væsentlige våbendele, når de handler med andre våbenhandlere, i et nyt IT-system hos politiet, indenfor 8 dage af at disse våben eller våbendele er blevet erhvervet eller afhændet. Ved salg til borgere er det som udgangspunkt borgeren der skal stå for anmeldelse / tilladelse.

Der vil ikke overordnet blive ændret på måden, hvorpå borgere mv. tilgår selvbetjeningsløsningen, idet blanketmotoren (som er den brugergrænseflade, som borgeren ser) har været i drift siden foråret sidste år. Der bliver dog foretaget nogle mindre justeringer for, hvilke oplysninger borgeren skal oplyse, herunder navnlig oplysning om den unikke mærkning på væsentlige våbendele ved ansøgning om tilladelse til skydevåben.

Politiet har dog også meddelt os at IT-systemet der vedrøre forhandlere ikke vil være funktionelt fra den 18. januar af, men uden at kunne sige præcist hvornår det vil være operativt. Danmarks Våbenhandlerforening har den forbindelse indtrængende bedt om mere og hurtigere information fra politiets side angående status på systemet.  

Desværre, og i direkte strid med Danmarks Våbenhandlerforenings klare anbefaling, har Justitsministeriet skrevet et krav om registrering af de våben og våbendele som branchen har på lager ind i den nye bekendtgørelse. Ifølge denne bestemmelse skal alle våben og våbendele være registreret i politiets nye IT-system senest den 31. december 2022. Udover at dette naturligvis er en enorm byrde for vores branche, er det meget tvivlsomt hvad det vil bidrage med af viden for politiet – idet det må antages at langt størstedelen af lagrene udgøres af våben og våbendele som ikke har været underlagt krav om mærkning, som kun har været defineret siden 2019. Dermed vil en omregistrering ikke bidrage med yderligere informationer end der allerede eksisterer i våbenbøgerne – og branchen bliver dermed underlagt et dobbeltarbejde med registrering.

Politiet har dog sidenhen meldt ud, at det ikke vil være relevant for våben og våbendele, der er produceret før mærkningskravene trådte i kraft og blev defineret, da de ønskede informationer i disse tilfælde ikke vil eksistere. Man vil derimod stille krav om registrering i det nye system af våben i deres helhed, altså som de i forvejen er oplistet i vores våbenbøger. Danmarks Våbenhandlerforening arbejder videre med nøjere afklaring af dette.

Da det er uklart om registreringen af samtlige våben og våbendele kan klares indenfor det kommende år – og i et system som endnu ikke er operationelt – har Danmarks Våbenhandlerforening fået lovning af myndighederne på oprettelsen af en testgruppe i løbet af 2022, der skal sikre at der overhovedet kan foretages masseregistreringer i systemet. Afhængigt af dette arbejde vil det blive vurderet om tidsfristen er for kort.  

Læs vores høringssvar til bekendtgørelsesændringen

Rigspolitiet har udsendt skrivelse den 17. januar 2022, som kan hentes her. Dette brev rejser en del spørgsmål. Disse arbejder vi videre på at få afklaret og er blevet lovet et supplerende brev hurtigst muligt.

 

Ny bekendtgørelse om bly i ammunition

Danmarks Våbenhandlerforening har netop haft en bekendtgørelse i høring angående grænseværdier for bly i jagtammunition til riflede våben, et led i regeringens ønske om at udfase bly i jagtammunition. 

Danmarks Våbenhandlerforening har siddet med i den arbejdsgruppe der, med deltagelse af diverse faggrupper, har skullet se på hvordan en udfasning af bly kan implementeres. I den forbindelse har foreningen arbejdet med udfasning af bly i jagtammunition ud fra følgende pejlemærker:

  • At udfasningen struktureres som et forbud mod at bruge blyholdig ammunition til jagt, fremfor et salgsforbud .
  • At det fortsat vil være muligt at bruge blyholdig ammunition til sportsskydning/på skydebaner, hvor kontrollen med blyet er markant bedre. 
  • At udfasningen sker indenfor en rimelig tidsramme, så branchen har mulighed for at justere indkøb og lager efter de nye regler.
  • At der dispenseres, hvor der ikke umiddelbart eksisterer blyfrie alternativer (herunder randtændt ammunition).

De nye regler omfatter centraltændt jagtammunition og ikke randtændt ammunition eller hvor drivmidler er luft. Der er yderligere ændret på krav til projektiler ved at kuglevægt udgår og erstattes af diameter/energi. Der er i den forbindelse fastsat en overgangsfase således, at det er muligt at anvende blyholdig centraltændt ammunition frem til 31. marts 2023 hvor jagtsæsonen afsluttes.

Eftersom den foreslåede løsning efter vores mening lever op til ovenstående kriterier, har vi derfor bakket op om ændringsforslaget.

Se hele vores høringssvar her.