Nyhedsbrev 18. marts - Corona

Kære medlem

Hermed endnu en række opdateringer til jer om coronavirus. Situationen er i sagens natur meget dynamisk, og vi følger den tæt. Vi vil løbende sende informationer ud, og lægge dem op på www.vaabenhandlerforeningen.dk, efterhånden som vi ved mere.

OBS! Ny nyhed: Ændrede frister for betaling af B-skat

Der er deadline i dag kl. 16 for at ændre i forskudsopgørelsen, hvis der er ændringer til B-skatteraten for marts 2020!

Frist 20. marts for at ændre acontoselskabsskat
Virksomheder, der betaler acontoselskabsskat, kan selv nedsætte betalingen af den første ordinære acontoskat for 2020.
Skattestyrelsen oplyser, at man kan gå ind via TastSelv Erhverv>selskaber>acontoskat, og ændre på skatten, hvis man som virkomhed forventer, at indkomsten som følge af Corona (eller af anden årsag) vil afvige væsentligt fra, hvad der er lagt til grund for den ordinære acontoskat.
Fristen for at nedsætte acontoskatten er 20. marts.

Læs mere på www.skat.dk/corona


Nye forbud og tiltag fra i går aftes

I går aftes bekendtgjorde statsministeren en ny række tiltag for at dæmme op for spredningen af virusset. Af særlig relevans for Våbenhandlerforeningen var følgende:


For erhvervsdrivende som har rådighed over lokaler med offentlig adgang:
• Der må maksimalt tillades adgang for 1 person pr. 4 kvadratmeter gulvareal i lokaler med offentlig adgang. Arealet måles fra væg til væg, uanset inventar.
• Der skal så vidt muligt være vand og sæbe eller håndsprit tilgængeligt for kunder og besøgende.
• Det skal sikres, at alle medarbejdere overholder Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger om god hygiejne.
• Der skal i eller ved erhvervsdrivendes lokaler opsættes informationsmateriale udarbejdet af Sundhedsstyrelsen.
--> Informationsmaterialet kan downloades i printervenligt format her: https://www.sst.dk/da/Nyheder/2020/Sundhedsstyrelsen-har-lavet-nye-plakater-til-butikker-og-supermarkeder

• Alle forsamlinger over 10 personer forbydes.

• Alle indkøbscentre, stormagasiner, arkader og basarer lukkes.
--> Dog gælder dette forbud ikke dagligvarebutikker og apoteker i disse centre

• Steder, hvor der udøves sports- og fritidsaktiviteter, lukkes.
--> Dette gælder både inde- og udeaktiviteter

Læs mere om de nye regler her: https://www.danskerhverv.dk/corona/forsamlingsforbud/


Ny hjælpepakke på vej fra regeringen til mindre virksomheder

Klokken 12 dags dato (18/3 2020) har finansministeren og erhvervsministeren annonceret, hvilke tiltag regeringen agter at tage for at komme små- og mellemstore virksomheder til hjælp.
Tiltagene forhandles i dag med resten af Folketingets partier, og kan derfor ændres, men indeholder i øjeblikket følgende:

  • Kompensation for virksomheders faste udgifter. Regeringen foreslår at dække nogle af de faste omkostninger, som virksomhederne ikke længere har indtjening til at dække. Tilsyneladende er der tale om kompensation for faste udgifter til eksempelvis husleje og uopsigelige kontrakter, som udløses hvis en virksomhed oplever et væsentligt omsætningsfald. Læs et fakta-ark om ordningen her.

  • Kompensationsordning for selvstændige. Regeringen vil også sikre kompensation til de selvstændigt erhvervsdrivende, som oplever store fald i deres omsætning. Denne ordning rettes mod virksomheder med maksimalt 10 fuldtidsansatte, der oplever mere end 30 % nedgang i omsætningen grundet COVID-19. Der lægges op til at kompensationen dækker 75 % af omsætningstabet, op til 23.000 kr. om måneden. Læs et fakta-ark om ordningen her.

Til jeres orientering har Dansk Erhverv kaldt på en endnu bredere indsats, og foreslår bl.a. følgende yderligere tiltag:
- Kontant støtte til tabt omsætning.
- 100 procent lønkompensation til alle, der bliver tvunget til helt at lukke deres virksomhed. I stedet for de nuværende 75 procent til funktionærer og 90 procent til ikke-funktionærer.
- Kontant støtte til husleje og andre faste udgifter.
- Tilbageføre den moms, der er indbetalt 2. marts.
- Tilbageføre de punktafgifter, der er indbetalt 15. marts.
- Udskyde lønsumsafgift.
- Reducere og udskyde rumvarmeafgift.

Så snart vi har detaljerne på plads for de nye hjælpepakker, vil det naturligvis blive sendt ud.


Opdatering fra PAC


På PAC’s hjemmeside fremgår det fortsat, at kontoret har lukket, men som det tidligere er blevet meddelt herfra, sagsbehandler de fortsat.

Danmarks Våbenhandlerforening har modtaget følgende svar fra Justitsministeriet, angående PAC’s sagsbehandling i denne periode:

-----

PAC er på nuværende tidspunkt ved at udfærdige en prioritetsliste over de sager, som centret behandler på våbenområdet. Af det seneste udkast fremgår det, at PAC vil opdele sagerne i fire prioriteringskategorier, hvoraf søgning i kriminalregisteret for personer med våbentilladelse, samtykke mv. og erhvervssager (erhvervstilladelse, godkendelse af medarbejdere, transport, ind- og udførsel, transit, eksplosivstoffer mv.) er placeret i prioritet 1. Fornyelser og nye våbentilladelser, SKV 1-6 ansøgninger, jagttegn mv. er placeret i prioritet 2.

Det er forventningen, at PAC vil kunne begynde at behandle sagerne i prioritet 1 og 2 i indeværende uge, men der vil i sagens natur være forøgede sagsbehandlingstider. Der vil blive lagt information på https://politi.dk/kontakt-politiet/politiets-administrative-center, når der er kommet et bedre overblik.

------

Har I spørgsmål eller kommentarer til ovenstående, er I meget velkomne til at kontakte mlv@danskerhverv.dk


Oversigt over gennemførte hjælpepakker


Du kan altid finde den nyeste information angående hjælpepakkerne til erhvervslivet på https://www.danskerhverv.dk/presse-og-nyheder/nyheder/oversigt-gennemforte-hjalpetiltag-til-dansk-erhvervsliv/.

Indtil videre (pr. 18/3 2020) er der tale om følgende:

Udskydelse af momsbetaling for SMV’ere og udskydelse af fristen for indbetaling af B-skat målrettet selvstændige.
Tiltaget betyder, at små- og mellemstore virksomheder får udskudt betaling af moms til sommer samt at april og maj måned gøres betalingsfri for B-skatter, der særligt vil gavne selvstændige.
For nye frister og flere detaljer, se fakta-ark.

Lønkompensation for fyringstruede medarbejdere.
Der er endnu mange uafklarede spørgsmål med denne ordning, men oplægget giver mulighed for, at virksomheder med nedsat aktivitet kan hjemsende medarbejdere i stedet for at fyre dem, og få kompensation for lønnen af staten.
Alle virksomheder, der står over for at skulle afskedige minimum 30 % af medarbejderstaben, er omfattede.
Se fakta-ark.

Garantiordning for SMV’ere
Denne ordning er fortsat under udarbejdelse. Ordningen skal give mulighed for, at små og mellemstore virksomheder kan få en statsgaranti på 70 % af bankernes nye udlån til at dække driftstab som følge af covid-19. For at være omfattet af ordningen skal virksomheden kunne dokumentere, at man har oplevet et driftstab på over 50 % som følge af covid-19.
Se fakta-ark.

Sygedagpengerefusion fra dag ét, hvis medarbejderen er syg af COVID-19 eller i karantæne.
Der lægges op til at yde sygedagpengerefusion fra dag ét, når medarbejderen er syg af COVID19 eller i karantæne. Derudover kan selvstændige få sygedagpenge fra første fraværsdag i stedet for den almindelige egenperiode på 2 uger.
Se fakta-ark.

Ordning om fleksibel arbejdsfordeling (efter aftale med den lokale fagforening).
Virksomheder kan – efter aftale med den lokale fagforening, tillidsrepræsentanten eller evt. samtlige medarbejdere –sætte medarbejdere ned i tid i en midlertidig periode, og medarbejderne kan så få supplerende dagpenge.
Se fakta-ark.


Har du konkrete spørgsmål til disse pakker, eller andre spørgsmål som følge af krisen, og du ikke kan finde svar på Dansk Erhvervs coronaside, kontakt da Våbenhandlerforeningens sekretariat eller Dansk Erhvervs juridiske hotline, som du kan ringe til direkte på 3374 6400.


Hæng i derude og derhjemme.

Med venlig hilsen

Matthias Lumby Vesterdal
Sekretariatschef

 

Danmarks Våbenhandlerforening
Børsen ● Dansk Erhverv ● 1217 København K
M. +45 4187 0870
T. +45 3374 6761
MLV@DANSKERHVERV.DK
www.vaabenhandlerforeningen.dk